การคัดกรองภาวะเบาหวานประเมินปัจจัยเสี่ยงโรค

ตรวจคัดกรองเบาหวานเพราะโรคเบาหวานในระยะแรกๆหรือระยะก่อนเป็นมักไม่มีอาการแสดงให้เรารู้ตัว การตรวจคัดกรองเบาหวานเท่านั้นจะทำให้เรารู้ว่า ระดับน้ำตาลในเลือดใกล้สูงจนถึงจุดที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือยัง ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยง เพราะเราสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคได้ ในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานแล้ว

หากเป็นในระยะแรกๆ การเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วก็จะให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการมาตรวจพบเมื่อเป็นมากแล้ว เนื่องจาก “โรคเบาหวาน” เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าปกติ วิธีการตรวจที่นิยมมากที่สุดจึงเป็นวิธีการเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ (LAB) ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และให้ค่าที่แม่นยำ ทำความรู้จักกับ 4 วิธี การตรวจคัดกรองเบาหวาน การตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในพลาสมาช่วงอดอาหาร (FPG) คือการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในพลาสมา (Fasting plasma glucose test: FPG) เป็นการตรวจอันดับแรกๆ ที่นิยมใช้ ผู้ที่มารับการตรวจต้องอดอาหารก่อนเจาะเลือด 8 ชม. ซึ่งค่าต่างๆ จะแปรผลได้ดังนี้ ค่าระดับน้ำตาลที่ปกติจะอยู่ระหว่าง 70-99 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ค่าระดับน้ำตาลที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานจะอยู่ระหว่าง 100-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ค่าระดับน้ำตาลที่อาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานคือ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป บางกรณีที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่ถึง 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่มีปัจจัยอื่นๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน แพทย์อาจพิจารณาให้ตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม

Scroll to Top