การตรวจหาโรคเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น

เนื่องจากโรคเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมของกระดูกอ่อน จึงไม่สามารถพบได้จาก x-ray ปกติซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเลยระยะเริ่มแรกของโรคข้อเข่าเสื่อมไปแล้ว Ultrasound จึงมีบทบาทในการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นของโรคข้อเข่าเสื่อม ข้อเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือเกิดการสึกกร่อนบางลงของกระดูกอ่อนผิวข้อ

ซึ่งมักจะเกิดกับข้อที่ต้องรองรับน้ำหนักค่อนข้างมาก เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ฯลฯ โดยกระดูกอ่อนผิวข้อนี้จะถูกทำลายลงอย่างช้า ๆ จนมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างของข้อเข่า เกิดน้ำสะสมในข้อเข่าเพิ่มมากจากการอักเสบขึ้นจนทำให้ข้อบวม พบกระดูกงอกผิดปกติที่ขอบหรือที่มุมข้อ พบกล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อเข่าหย่อนยาน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของข้อที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้การเคลื่อนไหวของข้อได้ลดลงและทำให้เกิดอาการปวด สำหรับผู้ที่มีอาการปวด บวม เจ็บบริเวณเข่าควรมาพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุ การวินิจฉัยจะเริ่มจากการรวบรวมประวัติ การตรวจร่างกาย เป้าหมายของการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม คือ ลดอาการปวดและกลับไปเหยียดงอเข่าได้ ซึ่งแนวทางการรักษามี 3 แนวทางหลัก ๆ คือการรักษาแบบไม่ใช้ยา ลดน้ำหนัก : เนื่องจากเป็นการลดแรงที่กระทำต่อข้อเข่าโดยตรง การลดน้ำหนักแม้เพียงเล็กน้อย (5%) สามารถลดอาการปวดข้อเข่าได้ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง : ไม่ควรยืนหรือนั่งทำใดท่าหนึ่ง เป็นเวลานาน ไม่ควรทำกิจกรรมที่งอเข่ามากกว่า 90 องศาเป็นเวลานาน ออกกำลังกาย : การออกกำลังกายเสริมสร้างความเเข็งแรงแก่กล้ามเนื้อรอบเข่า ทำให้ข้อเข่ามั่นคงและลดอาการปวดได้ ส่วนการออกกำลังกายแบบยืดเหยียด ทำให้เพิ่มความยืดหยุ่นแก่ข้อได้ แต่อย่างไรก็ตามควรออกกำลังตามคำแนะนำของแพทย์ เนื่องจากการออกกำลังกายในผู้ป่วยแต่ละรายต่างกันไปตามปัจจัยที่ต้องคำนึง เช่น อายุ ความรุนแรงของโรค เป็นต้น การใช้ผ้ารัดเข่า : ควรใช้โดยการควบคุมของแพทย์ เนื่องจากการใช้เป็นเวลานานเกินไป ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการที่ไม่ได้ถูกใช้งานได้ดีขึ้น

Scroll to Top